جدیدترین مطالب

ریاضی

کارشناسی ارشد ریاضی: آنالیز تابعی کانوی

آنالیز تابعی

آنالیز تابعی کانوی ترجمه آنالیز تابعی (کتاب / جزوه) کارشناسی ارشد رشته ریاضی این کتاب شامل ۷ فصل می باشد. فضای هیلبرت و عملگرهای روی آن فضای باناخ و عملگرهای روی آن فضای موضعاً محدب توپولوژی ضعیف و ضعیف جبرهای باناخ جبرهای C انواع عملگرها نرمال – بی کران دریافت ادامه مطلب »