جدیدترین مطالب

اقتصاد

سنجش کارایی شهرستان های استان کرمان در دستیابی به شاخص توسعه انسان با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها در سالهای ۸۰ و ۸۶

عنوان: سنجش کارایی شهرستان های استان کرمان در دستیابی به شاخص توسعه انسان (HDI) با استفاده از روش های تحلیل فراگیر داده ها (DEA) در سالهای ۸۰ و ۸۶ نویسندگان: اسما صابرماهانی – محسن بارونی – امیر محمدزاده – دکتر بهزاد مشعلی – دکتر محمد هادیان – عزیز رضاپور بهار ۱۳۸۹ از جمله مهمترین دغدغه های ذهنی اقتصاددانان کشورهای درحال ... ادامه مطلب »

اثرپذیری بازار سهام در نتیجه رشد نامنظم حجم نقدینگی

عنوان: اثرپذیری بازار سهام در نتیجه ی رشد نامنظم حجم نقدینگی نویسندگان: رویا آل عمران – سید علی آل عمران فصلنامه بورس اوراق بهادار تابستان ۱۳۹۰ هدف پژوهش حاضر تعیین اثرپذیری بازار سهام در نتیجه ی رشد نامنظم حجم نقدینگی در دوره زمانی ۳: ۱۳۷۸ تا ۲: ۱۳۸۷ است. این پژوهش از طریق سری زمانی و با استفاده از مدل ... ادامه مطلب »

بررسی اثر اعمال سیاست مالی بر بازدهی بورس در ایران

عنوان مقاله: بررسی اثر اعمال سیاست مالی بر بازدهی بورس در ایران نویسندگان: رویا آل عمران – سید علی آل عمران فصلنامه دانش حسابرسی پاییز ۱۳۹۳ هدف پژوهش حاضر بررسی اثر اعمال سیاست مالی بر بازدهی بورس در ایران در فاصله فصل سوم سال ۱۳۷۸ تا فصل چهارم سال ۱۳۸۷ است. برای تحلیل موضوع از روش اقتصاد سنجی خود بازگشتی ... ادامه مطلب »