جدیدترین مطالب

حسابداری

طرح تحقیق تجربی حسابداری برای دانشجویان دکترا

مقاله طرح تحقیق تجربی حسابداری برای دانشجویان دکترا نویسنده: ویلیام کی نِی ترجمه: شاهرخ شهرابی رشته حسابداری هدف از ارائه این مقاله، بحث پیرامون معرفی رویکرد «طرح تحقیق تجربی در حسابداری» برای دانشجویان دکترا است. این رویکرد دربرگیرنده چارپوبی برای ارزیابی آزمون های حسابداری بر پایه مشاهده مبتنی بر رویدادهای گذشته (انفعالی) دخصوص موضوعات مورد تحقیق یا داده های جمع ... ادامه مطلب »

بررسی تحلیلی اثبات گرایی و رئالیسم انتقادی در پژوهش های حسابداری

بررسی تحلیلی اثبات گرایی و رئالیسم انتقادی در پژوهش های حسابداری نویسنده: محمدرضا وطن پرست پژوهش حسابداری تابستان ۱۳۹۵ در این مقاله به مرور فلسفه اثبات گرایی و رئالیسم انتقادی پرداخته شده است. بررسی این الگوهای پژوهش با شناسایی انگیزه هایی که منجر به کشف رئالیسم انتقادی شده اند، آغاز می گردد. این امر از طریق بررسی مواردی همچون هستی ... ادامه مطلب »

جریان نقدی آزاد

عنوان: جریان نقدی آزاد نویسندگان: دکتر کیهان مهام – علی اصغر فرج زاده – جواد حسینی دانش و پژوهش های حسابداری – سال ۴ – شماره ۱۳ جریان نقدی آزاد یکی از مفاهیم جدیدی است که اولین بار توسط جنسن مطرح شد و به تدریج توسعه یافت. زمانی که این مفهوم نظری در شرکت های واقعی به کار برده می ... ادامه مطلب »

نقش حسابداری مدیریت

عنوان مقاله: نقش حسابداری مدیریت در پیشگیری از پرولتاریایی شدن حرفه حسابداری (قهرمانان مدرنیسم حرفه حسابداری) نویسندگان: فریدون رهنمای رودپشتی – افشین احمدی لویه فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت زمستان ۱۳۹۵  لینک دریافت مقاله ادامه مطلب »