جدیدترین مطالب

فیزیک

ذره در چاه کوانتومی با دیواره متحرک

عنوان: ذره در چاه کوانتومی با دیواره متحرک نویسندگان: رضا ترابی – زهرا رضایی مجله پژوهش فیزیک ایران در این مقاله مسأله یک ذره کوانتومی در چاه پتانسیل بی نهایت یک بعدی با دیواره متحرک را بررسی می کنیم. بر پایه رهیافت هامیلتونی مؤثر و با استفاده از مفاهیم تبدیلات پیمانه ای نشان می دهیم که اثر دیواره متحرک به ... ادامه مطلب »

امکان جذب تراهرتز توسط چاه پتانسیل کوانتمی دو گانه و پایداری آن

عنوان: امکان جذب تراهرتز توسط چاه پتانسیل کوانتمی دوگانه و پایداری آن نویسنده: مهدی حسینی مجله پژوهش فیزیک ایران بهار ۱۳۹۶ در این مقاله خواص اپتیکی چاه پتانسیل کوانتمی دو گانه با پارامترهای مشخص با هدف کار در ناحیه تراهرتز بررسی شده است. معادله شرودینگر حل و با استفاده از توابع موج بدست آمده و کمک گرفتن از روش اختلالی ... ادامه مطلب »