جدیدترین مطالب

زبان انگلیسی

Language planning

عنوان: Language planning نویسنده: رابرت کپلن فصلنامه تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی پاییز و زمستان ۹۱ Language planning, in one way or another, is as old as human civilization. Every time that one polity invaded the territory of another, the language of the conqueror was imposed on the conquered. The Romans imposed their language across the civilized world as they ... ادامه مطلب »

Approximate Solution of Sensitivity Matrix of Required Velocity Using Piecewise Linear Gravity Assumption

عنوان مقاله: Approximate Solution of Sensitivity Matrix of Required Velocity Using Piecewise Linear Gravity Assumption نویسندگان: لیلا اکبرپور – رحمان صحراگرد فصلنامه تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی بهار و تابستان۹۴ This study reports on the development of a reading comprehension course based on Critical Pedagogy principles, and the result of its application on EFL learners’ reading comprehension competence, their motivation ... ادامه مطلب »

تحلیل ارزش های فرهنگی در کتاب های آموزش زبان انگلیسی

عنوان: تحلیل ارزش های فرهنگی در کتاب های آموزش زبان انگلیسی نویسنده: نسرین بحرینی فصلنامه راهبرد فرهنگ تابستان۹۲ مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به بررسی کتاب های Impact  که در برخی آموزشگاه های زبان انگلیسی در ایران تدریس می شوند می پردازد. این کتاب ها مورد تجزیه و تحلیل محتوایی قرار گرفته و ارزش های فرهنگی ... ادامه مطلب »