جدیدترین مطالب

حمل و نقل

کاربرد تصمیم گیری چند معیاره در شناسایی نقاط پرحادثه: استفاده از روشهای تحلیل پوششی داده ها و تحلیل همایی

کاربرد تصمیم گیری چند معیاره در شناسایی نقاط پرحادثه: استفاده از روشهای تحلیل پوششی داده ها و تحلیل همایی نویسندگان: امیرعباس رصافی – فرشته مؤمنی – زهرا آسترکی – بهنام امینی فصلنامه مهندسی حمل و نقل تابستان ۹۱ شناسایی و رتبه بندی نقاط پرحادثه یا نقاط سیاه در یک شبکه حمل و نقل گامی جدی و اساسی در برنامه بهبود ... ادامه مطلب »