جدیدترین مطالب

مهندسی صنایع

رتبه بندی گروهی از محصولات شرکت های خودروسازی با رویکرد ترکیبی از مدل های DEA و بازه ای AHP

رتبه بندی گروهی از محصولات شرکت های خودروسازی با رویکرد ترکیبی از مدل های DEA و بازه ای AHP نویسندگان: هما قاسمی – مصطفی دین محمدی – سید اسماعیل نجفی فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی زمستان ۱۳۹۰ تحلیل پوششی داده ها کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده را برآورد می کند. این مقاله از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تئوری سری ... ادامه مطلب »