جدیدترین مطالب

علوم تربیتی

بررسی آموزش روش شناسی پژوهش در روانشناسی و علوم تربیتی در ایران

بررسی آموزش روش شناسی پژوهش در روانشناسی و علوم تربیتی در ایران نویسندگان: حسین لطف آبادی – وحیده نوروزی – نرگس حسینی فصلنامه نوآوری های آموزشی پاییز ۱۳۸۶ تدوین این مقاله بر اساس مطالعات و یافته های یک پژوهش مصوب علمی است که به منظور “بررسی روش شناسی پژوهش در روان شناسی و علوم تربیتی در ایران ” اجرا شده ... ادامه مطلب »

روابط ساختاری بین سازه های مدل پذیرش فناوری دیویس

مقاله روابط ساختاری بین سازه های مدل پذیرش فناوری دیویس نویسنده: محمد احمدی ده قطب الدینی فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی بهار ۱۳۸۹ این پژوهش با هدف بررسی روابط درونی بین سازه های مدل پذیرش فناروری دیویس انجام گرفت. نتایج نشان دادند که ضریب مسیر سهولت ادراک شده کاربرد اینترنت بر سودمندی ادراک شده اینترنت، ضریب مسیر سودمندی ... ادامه مطلب »

انگاره حداکثری زیر نظام “ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان یا سنجش” در نظام تعلیم و تربیت و نقد “ارزشیابی توصیفی” با اتکای به آن

انگاره حداکثری زیر نظام “ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان یا سنجش” در نظام تعلیم و تربیت و نقد “ارزشیابی توصیفی” با اتکای به آن نویسنده: محمود  مهر محمدی فصلنامه تعلیم و تربیت زمستان ۹۲ زیر نظام سنجش آموزش یا ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان از مؤلفه های بسیار حساس در نظام آموزشی است. حساسیت و اهمیت آن از ... ادامه مطلب »

طراحی محیط های یادگیری کارآموزی: از آشوبناک تا سازنده گرا

طراحی محیط های یادگیری کارآموزی: از آشوبناک تا سازنده گرا نویسندگان: مرتضی کرمی – آمنه سیلانه پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت بهار و تابستان ۱۳۹۴ هدف اصلی این پژوهش، نقد محیط های یادگیری کارآموزی و ارائه رویکرد مناسب جهت طراح این محیط ها می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی تحلیلی بهره گرفته شد. لذا، با ... ادامه مطلب »