جدیدترین مطالب

کاربرد تصمیم گیری چند معیاره در شناسایی نقاط پرحادثه: استفاده از روشهای تحلیل پوششی داده ها و تحلیل همایی

photo_2017-07-09_21-48-39 (13) - Copy - Copy - Copy - Copy - Copy

کاربرد تصمیم گیری چند معیاره در شناسایی نقاط پرحادثه: استفاده از روشهای تحلیل پوششی داده ها و تحلیل همایی

نویسندگان: امیرعباس رصافی – فرشته مؤمنی – زهرا آسترکی – بهنام امینی

فصلنامه مهندسی حمل و نقل

تابستان ۹۱

شناسایی و رتبه بندی نقاط پرحادثه یا نقاط سیاه در یک شبکه حمل و نقل گامی جدی و اساسی در برنامه بهبود ایمنی ترافیک است. در مطالعه حاضر از دو روش تحلیل پوششی داده ها و تحلیل همایی به عنوان یک روش جایگزین برای رتبه بندی و شناسایی نقاط پرحادثه بهره گرفته شده است. این دو روش از زیرشاخه های تصمیم گیری های چند معیاره هستند. از ویژگیهای بارز این دو روش توانایی آنها در استفاده از عوامل و پارامترهای مختلف مؤثر برتصادفات، با در نظر گرفتن شدت تصادفات در اولویت بندی نقاط مورد نظر شبکه است. مطالعه حاضر به بررسی نقاط پرحادثه شهر قزوین بر اساس دو روش یاد شده اختصاص دارد. این نقاط در روش تحلیل پوششی داده ها، به عنوان واحدهای تصمیم سازی، و عوامل موثر بر تصادفات و تعداد انواع مختلف تصادفات به ترتیب به عنوان ورودی ها و خروجی های آن در نظر گرفته شدند. روش تحلیل همایی نیز با استفاده از ترکیبی از متغیرهای موجود، و تعریف مجموعه های همایی و ناهمایی، و شاخص های همایی و ناهمایی به اولویت بندی نقاط پرحادثه می پردازد. یکی از مزیت های این دو روش چند معیاره بودن آن است، که با الگوی شناسایی نقاط حادثه خیز انطباق بیشتری دارد. مزیت دوم (به ویژه در مورد تحلیل پوششی داده ها) توجه به ورودی های سیستم مورد نظر و محاسبه بازده آن است که اساساً در بررسی نقاط حادثه خیز مورد توجه قرار نمی گیرد. بررسی این دو روش نشان می دهد که به سبب بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات به همراه شدت آنها، دقت شناسایی و اولویت بندی نقاط حادثه خیز از طریق این دو روش بالاتر است، اگرچه به علت تفاوت در رویکردها، نتایج یکسانی برای این دو روش قابل انتظار نیست.

دریافت

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*