no-img
خدمات دانشجویان ایران

رتبه بندي گروهي از محصولات شركت هاي خودروسازي با رويكرد ترکیبی از مدل های DEA و بازه ای AHP


خدمات دانشجویان ایران

ادامه مطلب

رتبه بندی گروهی از محصولات شرکت های خودروسازی با رویکرد ترکیبی از مدل های DEA و بازه ای AHP
zip
مرداد ۴, ۱۳۹۶

رتبه بندی گروهی از محصولات شرکت های خودروسازی با رویکرد ترکیبی از مدل های DEA و بازه ای AHP


مقاله صنایع

رتبه بندی گروهی از محصولات شرکت های خودروسازی با رویکرد ترکیبی از مدل های DEA و بازه ای AHP

نویسندگان: هما قاسمی – مصطفی دین محمدی – سید اسماعیل نجفی

فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی

زمستان ۱۳۹۰

تحلیل پوششی داده ها کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده را برآورد می کند. این مقاله از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تئوری سری فازی برای تغییر مدلی در تحلیل پوششی داده ها استفاده می کند که این روش می تواند برای ارزیابی عملکرد واحدهای شغلی استفاده شود. در این مقاله روشی جدیدی برای برآورد کارایی واحدهای تصمیم گیرنده با داده های بازه ای به کار گرفته شده است. مدل توسعه یافته دارای داده های بازه ای است و افزون بر این، وزنی که به داده ها اختصاص می یابد، نیز به صورت بازه ای است. از این رو، نوآوری در توسعه نظری صورت گرفته و در بخش تجربی نیز مدل، آزمون شده است. در بخش تجربی، روشی برای مرتب سازی واحدهای تصمیم گیرنده به وسیله ی کارایی به دست آمده مطرح می شود. برای آزمون روش پیشنهادی کاربرد مدل در رتبه بندی گروهی محصولات سه خودروساز بررسی شده است. از نتایج مدل مشخص است که مدل پیشنهادی برای مسائل عملی؛ به ویژه مواقعی که تعداد گزینش ها محدود است، مفید خواهد بود.

دریافتدرباره نویسنده

ایا نیاز به دانلود مقاله از IEEE ، دانلود مقاله از ScienceDirect ، دانلود مقاله از JSTOR، دانلود مقاله از springerlink، دانلود مقاله از Oxford، دانلود مقاله از ASCE و صدها سایت دیگر دارید؟ ما به شما اعتماد داریم ابتدا مقالاتتان ارسال و سپس هزینه ان دریافت میگردد. هزینه هر مقاله 1000 تومان و دانلود کتاب و پایان نامه به قیمت 8000 تومان میباشد. با ایمیل زیر تماس بگیرید studentedu4@gmail.com یا در بخش دیدگاه عنوان مقاله یا کتاب خود را ارسال کنید

admin 752 نوشته در خدمات دانشجویان ایران دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید