جدیدترین مطالب

مبانی نظری مهارت های زندگی

مبانی نظری مهارت های زندگی

مهارت های زندگی
مقدمه:
تعریف مهارت¬های زندگی
ویژگی های آموزش مهارت¬های زندگی
اهداف آموزش مهارت های زندگی چیست؟
ضرورت آموزش مهارت¬های زندگی
اجزا و عناصر مهارت¬های زندگی
1-    خودآگاهی
2-    همدلی
3-    ارتباط مؤثر
4-    روابط بین فردی
5-    تصمیم گیری
6-    حل مسئله
7-    تفکر خلاق
8-    مقابله با هیجان ها
9-    مقابله با استرس
10- تفکر انتقادی
تقسیم بندی مهارت های زندگی
1-    مهارت ارتباط در روابط میان فردی
2-    مهارت تصمیم¬گیری و تفکر انتقادی
3-    مهارت مقابله و مدیریت شخصی
شیوه¬های آموزش مهارت¬های زندگی
منابع:
References:

مهارت های زندگی
مقدمه:
آموزش مهارت¬های زندگی اولین بار در سال 1978 تحت عنوان آموزش¬های فشرده مطرح گردیدو برای اولین بار در مشاوره گروهی ارئه شد. و سازمان بهداشت جهانی به منظور پیشگیری و همچنین افزایش سطح بهداشت روانی افراد برنامه¬ای با عنوان آموزش مهارت¬های زندگی تدوین کرد. هدف از این برنامه افزایش توانایی¬های روانی-اجتماعی کودکان و نوجوانان بود، برای اینکه بتوانند با مقتضیات مسائل و دشواری¬های زندگی، سازگارانه برخورد کنند(کورسینی و گازدا ، 2007).
برنامه مهارت¬های زندگی طراحی شده توسط یونیسف، صندوق بین¬المللی کودکان و نوجوانان، از بدو پیدایش در کشور¬های مختلف در مورد صدها هزار نفر از نوجوانان که در موقعیت¬های مختلف قرار دارند بکاررفته است. در سایه آموزش مهارت¬های زندگی به نوجوانان، هنجارها، انگیزه¬ها، طرز تلقی¬ها و رفتارهای آنها شکل می¬گیردتا بتوانند، سازگاری بهتری با جامعه اطراف خود و سایرین داشته باشند. برنامه مهارت¬های زندگی به نوجوانان کمک می¬کند تا معلومات و گرایش‌هایی را که برای گذر سالم و موفقیت¬آمیز به دوران بزرگسالی نیاز دارد در خود پرورش دهند. نوجوانان با شرکت در این برنامه معلوماتی را می¬آموزند و رفتارهایی را تمرین می¬کنند که به آنها کمک می¬کند از موانعی که بر سر راه رسیدن به اهداف و خواسته¬هایشان وجود دارد عبور کنند (هانتر، 1993).
این آموزش¬ها موجب فراهم آوردن ابزاری می¬گردد که با آن بتوان به یک زندگی هدفمند رسید. برنامه مهارت¬های زندگی رسیدن به یک شرایط بهتر است که می¬توان با آموختن قواعد آن، زندگی مؤثر و موفقی داشت توجه به واقعیت¬ها یکی از قوانین این برنامه است. وقتی بدون اطلاعات و مهارت¬های لازم برای خلق نتایج مورد نظر اقدام شود قوانین جاری زندگی می¬شکند. کسانیکه در رقابتها موفق می¬شوند و به خواسته های معقول خود می¬رسند، از مهارت¬های لازم برخوردارند. قاعده¬ها را می¬دانند و برای زندگی خود طرح و برنامه دارند (مک گرا، 1998، ترجمه مهدی قرچه داغی، 1380).

تعریف مهارت¬های زندگی
برای مهارت¬های زندگی تعاریف مختلفی ارائه شده است.مهارت-های زندگی به گروه بزرگی از مهارت های روانی- اجتماعی و میان¬فردی گفته می¬شود که می¬تواند به افراد کمک کند تا تصمیماتشان را با آگاهی اتخاذ کنند، به طور مؤثر ارتباط برقرار کنند، مهارت¬های مقابله¬ای  و مدیریت شخصی خود را گسترش دهند و زندگی سالم و بارور داشته باشند. مهارت¬های زندگی می‌تواند اعمال شخصی و اعمال مربوط به دیگران و نیز اعمال مربوط به محیط اطراف را طوری هدایت کند که به سلامت بیشتر منجر شود(یونیسف، 2003).
مهارت¬های زندگی شامل مجموعه¬ای از توانایی¬هاست که قدرت سازگاری و رفتار مثبت و کارآمد را افزایش می¬دهد، در نتیجه شخص قادر می¬شود بدون اینکه به خود یا دیگران صدمه بزند مسئولیت¬های مربوط به نقش اجتماعی خود را بپذیرد و با چالش¬ها و مشکلات روزانه¬ی زندگی به شکل مؤثر روبرو شود (فخراللهی ، 1384).
مهارت¬های زندگی به مجموعه توانایی و مهارتهایی گفته می¬شود که امکان رفتار سازگارانه و مثبت را برای افراد فراهم می¬سازد. به عبارت دیگر، این مهارت¬ها که اکتسابی و اغلب از طریق آموزش و تمرین، ایجاد و تقویت می¬شوند، افراد را در مواجه¬ی مؤثرتر با نیازها و چالش¬های زندگی روزمره توانمند می¬سازند (فولادی، 1383).

مهارت های زندگی

مقدمه:

تعریف مهارت­های زندگی

ویژگی های آموزش مهارت­های زندگی

اهداف آموزش مهارت های زندگی چیست؟

ضرورت آموزش مهارت­های زندگی

اجزا و عناصر مهارت­های زندگی

۱- خودآگاهی

۲- همدلی

۳- ارتباط مؤثر

۴- روابط بین فردی

۵- تصمیم گیری

۶- حل مسئله

۷- تفکر خلاق

۸- مقابله با هیجان ها

۹- مقابله با استرس

۱۰- تفکر انتقادی

تقسیم بندی مهارت های زندگی

۱- مهارت ارتباط در روابط میان فردی

۲- مهارت تصمیم­گیری و تفکر انتقادی

۳- مهارت مقابله و مدیریت شخصی

شیوه­های آموزش مهارت­های زندگی

منابع:

References:

مهارت های زندگی

مقدمه:

آموزش مهارت­های زندگی اولین بار در سال 1978 تحت عنوان آموزش­های فشرده مطرح گردیدو برای اولین بار در مشاوره گروهی ارئه شد. و سازمان بهداشت جهانی به منظور پیشگیری و همچنین افزایش سطح بهداشت روانی افراد برنامه­ای با عنوان آموزش مهارت­های زندگی تدوین کرد. هدف از این برنامه افزایش توانایی­های روانی-اجتماعی کودکان و نوجوانان بود، برای اینکه بتوانند با مقتضیات مسائل و دشواری­های زندگی، سازگارانه برخورد کنند(کورسینی و گازدا، 2007).

برنامه مهارت­های زندگی طراحی شده توسط یونیسف، صندوق بین­المللی کودکان و نوجوانان، از بدو پیدایش در کشور­های مختلف در مورد صدها هزار نفر از نوجوانان که در موقعیت­های مختلف قرار دارند بکاررفته است. در سایه آموزش مهارت­های زندگی به نوجوانان، هنجارها، انگیزه­ها، طرز تلقی­ها و رفتارهای آنها شکل می­گیردتا بتوانند، سازگاری بهتری با جامعه اطراف خود و سایرین داشته باشند. برنامه مهارت­های زندگی به نوجوانان کمک می­کند تا معلومات و گرایش‌هایی را که برای گذر سالم و موفقیت­آمیز به دوران بزرگسالی نیاز دارد در خود پرورش دهند. نوجوانان با شرکت در این برنامه معلوماتی را می­آموزند و رفتارهایی را تمرین می­کنند که به آنها کمک می­کند از موانعی که بر سر راه رسیدن به اهداف و خواسته­هایشان وجود دارد عبور کنند (هانتر، 1993).

این آموزش­ها موجب فراهم آوردن ابزاری می­گردد که با آن بتوان به یک زندگی هدفمند رسید. برنامه مهارت­های زندگی رسیدن به یک شرایط بهتر است که می­توان با آموختن قواعد آن، زندگی مؤثر و موفقی داشت توجه به واقعیت­ها یکی از قوانین این برنامه است. وقتی بدون اطلاعات و مهارت­های لازم برای خلق نتایج مورد نظر اقدام شود قوانین جاری زندگی می­شکند. کسانیکه در رقابتها موفق می­شوند و به خواسته های معقول خود می­رسند، از مهارت­های لازم برخوردارند. قاعده­ها را می­دانند و برای زندگی خود طرح و برنامه دارند (مک گرا، 1998، ترجمه مهدی قرچه داغی، 1380).

تعریف مهارت­های زندگی

برای مهارت­های زندگی تعاریف مختلفی ارائه شده است.مهارت­های زندگی به گروه بزرگی از مهارت های روانی- اجتماعی و میان­فردی گفته می­شود که می­تواند به افراد کمک کند تا تصمیماتشان را با آگاهی اتخاذ کنند، به طور مؤثر ارتباط برقرار کنند، مهارت­های مقابله­ای و مدیریت شخصی خود را گسترش دهند و زندگی سالم و بارور داشته باشند. مهارت­های زندگی می‌تواند اعمال شخصی و اعمال مربوط به دیگران و نیز اعمال مربوط به محیط اطراف را طوری هدایت کند که به سلامت بیشتر منجر شود(یونیسف، 2003).

مهارت­های زندگی شامل مجموعه­ای از توانایی­هاست که قدرت سازگاری و رفتار مثبت و کارآمد را افزایش می­دهد، در نتیجه شخص قادر می­شود بدون اینکه به خود یا دیگران صدمه بزند مسئولیت­های مربوط به نقش اجتماعی خود را بپذیرد و با چالش­ها و مشکلات روزانه­ی زندگی به شکل مؤثر روبرو شود (فخراللهی ، 1384).

مهارت­های زندگی به مجموعه توانایی و مهارتهایی گفته می­شود که امکان رفتار سازگارانه و مثبت را برای افراد فراهم می­سازد. به عبارت دیگر، این مهارت­ها که اکتسابی و اغلب از طریق آموزش و تمرین، ایجاد و تقویت می­شوند، افراد را در مواجه­ی مؤثرتر با نیازها و چالش­های زندگی روزمره توانمند می­سازند (فولادی، 1383).

Let’s block ads! (Why?)

آخرین محصولات فروشگاه فایل نگارا

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*